Technopárty šetří policie – informace o stavu aktivit proti opakování technopárty

Již v červnu podpořily naše aktivity proti opakování technopárty (Sluštice/Březí 17.-20.6.2016) i některé okolní obce postižené hlukem z technopárty – např. Říčany, Babice, Březí, Doubek, Svojetice, Škvorec, Tehov … zejména zveřejněním některých informací nebo zveřejněním petice na svých oficiálních www stránkách. Zastupitelé některých obcí v okolí technopárty rovněž podali v souvislosti s konáním technopárty oznámení na PČR. Naopak starosta obce Sluštice reagoval na stížnosti některých z nás (stížnost) poměrně stroze (Slustice_Odpoved ). Spolek Kulišina bude obci Sluštice posílat rozsáhou žádost o informace a vyjádření datovou schránkou.

Děkujeme všem, kteří nám zaslali informace, svědectví, fotografie, videa a případně kopie stížností – i nadále lze zasílat na tereza@kulisina.cz

Poskytli jsme mnoho z nich také do uvedených šetření.

  • PČR Říčany prošetřuje oznámení o několika přestupcích v souvislosti s technopárty Sluštice/Březí.
  • PČR Praha venkov – východ, Brandýs n. Labem, odd. služby kriminální policie a vyšetřování zahájila v souvislosti s uvedenou technopárty úkony trestního řízení.
  • Krajské ředitelství PČR – odbor vnitřní kontroly prošetřuje v souvislosti s technopárty desítky stížností na nekonání policie.
  • Pracovníci Úřadu Středočeského kraje podali podnět k Ministerstvu vnitra na prošetření stavu kolem obecní vyhlášky Sluštic týkající se veřejného pořádku a rušení nočního klidu

I vy osobně můžete poskytnout své informace uvedeným orgánům do jejich šetření, a to zejména na PČR Říčany nebo na odd. služby kriminální policie a vyšetřování PČR Praha venkov – východ, Brandýs n. Labem.

Průběhem technopárty Sluštice/Březí se zabývají/budou zabývat i další správní orgány, o výsledcích jejich šetření, případně správních rozhodnutích budeme informovat.

Kontaktovali nás někteří majitelé pozemků, jejichž soukromé pozemky byly ke konání technopárty zneužity. Neoprávněným využíváním svého majetku se zabývají i státní instituce vlastnící některé pozemky, na kterých se technopárty také konala.

Hluk z technopárty organizované pro stovku/několik stovek „bavících se“ účastníků zasáhl desítky obcí a po tři dny ovlivňoval životy tisíců jejich obyvatel, návštěvníků, ale i domácích a volně žijících zvířat.

Jsme mimo jiné i v kontaktu s představiteli těchto obcí, aby umožnily vyjádřit názor na konání technopárty např. i svým občanům bez přístupu na internet. Rovněž Parlamentní listy publikovaly znění petice: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petice-proti-technoparty-442710.

Chceme právní cestou dokázat, že i v zábavě existují hranice a pravidla, která musí být dodržována.

Přidejte se k občanskoprávním aktivitám

Aktuálně chystáme občanskoprávní žalobu na náhradu nemajetkové újmy (hradí se formou přiměřeného zadostiučinění) – zásah do ochrany zdraví. Jsme přesvědčeni, že soud náhradu poškozeným přizná.

K této žalobě se můžete připojit i Vy  – kontaktujte nás prosím tereza@kulisina.cz, zašleme Vám více informací.

Řekněte prosím o této aktivitě i svým sousedům, kteří byli vibracemi a hlukem také zasaženi.

Až do konce srpna sbíráme podpisy na petici

Aktuálně jsme posbírali přes 190 podpisů na elektronické petici a přes dalších 100 podpisů v papírové podobě. Mnoho z těch, co petici podepsali, by vůbec „neřešili“ běžnou hudební produkci trvající několik hodin (třeba od odpoledne do půlnoci nebo i jednorázově do dvou do rána), ale chtějí zamezit opakování extrémní technopárty. Informace o petici prosíme i nadále šiřte. Podpisy sbíráme až do konce srpna.

Není důležité, kde má člověk trvalé bydliště. Požádejte o podpis petice i své sousedy a známé.

Petici je možné elektronicky podepsat na www.petice24.com/technoparty nebo je možné vytisknout oboustranně dokument http://kulisina.cz/wp-content/uploads/2016/06/PETICE-PROTI-TECHNOP%C3%81RTY-2016_06_22-1.pdf a s podpisy zaslat na adresu spolku Kulišina nebo na adresu někoho z organizátorů petice. Petice proti technopárty je zejména peticí za dodržování pravidel, která pro organizování hudebních akcí existují, peticí za práva na odpočinek a klid, vyjadřuje nesouhlas s jejich několikadenním porušováním a žádá po obcích předcházení obdobným situacím jako byla ta, kdy při technopárty Sluštice/Březí 17.-20.6.2016 docházelo po tři noci nepřetržitě např. k porušování práv občanů na spánek v mnoha obcích v okolí technopárty.

Někteří z Vás nám psali, že jsme petici pojali chybně jen pro oblast Praha východ. Omlouváme se, neuvědomili jsme si, že mnoho obcí dotčených hlukem z technopárty Sluštice/Březí již leží v jiném okrese. Jsme ale přesvědčeni, že petice v původní podobě může fungovat i pro Kolínsko. Pokud budou na petici podpisy z Kolínska, pošleme ji i těmto dotčeným obcím. Chcete-li petici zveřejnit v druhé variantě (rozšířenou o Kolínsko apod.), kontaktujte nás prosím tereza@kulisina.cz

S posbíranými podpisy půjdeme na podzim mj. i za Veřejným ochráncem práv, PČR očividně chybí jasná instrukce „jak bez násilí ukončit akci, která takto extrémně porušuje zákony a noční klid, např. překračováním limitů hluku v souvislosti s délkou trvání apod.“ Jsme přesvědčeni, že díky závěrem z uvedených šetřením bude oficiální informace, že PČR mohla konat a jak konkrétně, že mohla např. zabavit předmět, se kterým byly porušovány zákony (např. pojistky ke zvukovým aparaturám apod.), a to dokonce i v konkrétní situaci, kdy existovalo „povolení akce“ starosty Sluštic, neboť toto povolení ve skutečnosti o výjimce z rušení nočního klidu ve Slušticích nic neříkalo … a o rušení nočního klidu v okolních obcích ani nic říkat nemohlo (protože udělení takové výjimky není v pravomoci jiné obce).

Ostatní informace

Kontaktují nás i z jiných lokalit „postižených“ občasnými extrémními technopárty, vyjadřují nám podporu a navrhují spolupráci. Obdrželi jsme i video „plánované hnojení okolního pole“, které možná pobaví zase jiné

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18. stoletím se inspirovat nechceme. Věříme, že v 21. století existují jiné způsoby, jak ukončit akci porušující zákony.

Proč Policie nezabaví po 22. hodině část aparatury? Zvládl by policejní technik vymontovat pojistky nebo jinou podobnou součástku? Pokud by si organizátoři měli pojistky vyzvednout za nějakou dobu na Policii, hluk by byl „vypnut“ a samotná akce by pravděpodobně skončila samovolně velmi rychle.

Níže přikládáme pro zájemce i odkazy na aktuální instrukce ohledně technopárty zveřejněné Ministerstvem vnitra a dále Veřejným ochráncem práv.

Dále i několik poznámek ke článkům v médiích na téma hudební akce vs veřejný pořádek, rušení nočního klidu, se kterými jste se možná v poslední době setkali.

 

Kulišina z.s., Třebohostice 15, 250 83 Škvorec – www.kulisina.cz

Informace k technopárty Sluštice/Březí 17.-20.6.2016

 

Aktuální instrukce ohledně technopárty zveřejněné Ministerstvem vnitra a dále Veřejným ochráncem práv

 9. Jak se bránit proti hluku z plánované či probíhající technopárty?

Na rozdíl od hudebních festivalů, jejichž pořadatelé zpravidla plní zákonné povinnosti (oznámení příslušným institucím) a často spolupracují s obcí, na jejímž území se má akce pořádat, jsou technopárty specifickým druhem hudebních produkcí (pořadatel je často neznámý, akce je svolána pouhých několik hodin předem na dříve neurčeném místě atd.). Český právní řád neobsahuje komplexní úpravu práv a povinností pro konání akcí typu technopárty. I přestože konání technopárty není možné zcela zabránit, může obec preventivně vydat obecně závaznou vyhlášku k úpravě pořádání akcí typu technopárty (metodickou pomůcku i vzorovou vyhlášku pro obce připravilo Ministerstvo vnitra).[9] Se žádostí o její vydání se obraťte na zastupitelstvo obce. Bude-li vyhláška na katastru obce pořádání technopárty zapovídat, je možné její nelegální pořádání následně ukončit, a to i za asistence Policie ČR (a uložit sankci pořadateli – je-li znám – za přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona o přestupcích).

 

Několik poznámek ke článkům na téma hudební akce vs veřejný pořádek, rušení nočního klidu

  • Od 1. 12. 2015 platí novela zákona o ochraně veřejného zdraví v rámci které se za zvuk, který není hlukem, se nově považuje „zvuk z hudební produkce ve venkovním prostoru“.  Tímto přešla zodpovědnost za zvuk/hluk týkající se hudebních akcí z hygienických stanic na obce. Obce mají podle novely také právo udělovat hlukové výjimky pořadatelům venkovních hudebních produkcí. Udělení výjimky z rušení nočního klidu má svá pravidla, která musí obec dodržet. Např. nelze očekávat udělení výjimky na celou noc nepřetržitě. A obec (samozřejmě) uděluje výjimku z rušení nočního klidu jen pro své vlastní území, nemůže udělit výjimku pro území jiných obcí.

http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/zakon-c267/2015-sb-kterym-se-meni-zakon-c258/2000-sb-o-ochrane-verejneho_10910_2439_11.html

http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/koncert-neni-hluk-ale-zvuk-uvadi-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi–1500934

http://zpravy.idnes.cz/zakon-da-zelenou-hluku-z-koncertu-i-predzahradek-varuje-senatorka-1cs-/domaci.aspx?c=A150612_112747_domaci_kop

  • Na facebooku nám někteří technaři psali o svém právu na technopárty a zaštiťovali se rozhodnutím soudu v případu Mighty sounds (níže). Laicky řečeno – toto soudní rozhodnutí říká, že bylo špatně, že kulturní akce nesměly dle nařízení vlády žádat o výjimku ze standardních hlukových limitů. Vláda však toto své nařízení již dávno zrušila. O výjimku z hlukových limitů, resp. nově dle zmíněné novely o výjimku z rušení nočního klidu tedy může příslušnou instituci (aktuálně obec) žádat jakákoli hudební akce.  A jak bylo řečeno výše – udělení výjimky z rušení nočního klidu má svá pravidla a obec uděluje výjimku z rušení nočního klidu jen pro své vlastní území.

http://kultura.zpravy.idnes.cz/mighty-sounds-pokuta-za-hluk-di5-/hudba.aspx?c=A160627_124400_hudba_vha

  • Od podzimu 2016 budou obce pravděpodobně moci udělovat výjimky z rušení nočního klidu pouze pro akce vyjmenované v obecních vyhláškách.

http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-vnitra-upozornilo-na-konec-vyjimek-z-ruseni-nocniho-klidu-14e-/domaci.aspx?c=A160704_113004_domaci_cen

http://ihned.cz/c1-65356040-konec-vyjimek-hlucnych-nocnich-akci-bude-mene

https://www.novinky.cz/domaci/409685-hluk-z-festivalu-musi-mistni-vydrzet-to-je-zivot-pravil-soud.html

Napsat komentář