Otevřený dopis obci Sluštice

Otevřený dopis – žádost o zamezení opakování technopárty, žádost o aktivní kroky pro zamezení opakování konání technopárty, urgence odpovědí na žádost okolních obcí

Vážený pane místostarosto,

obracíme se na Vás osobně jako na místostarostu vzhledem k naší vzájemné komunikaci ve věci technopárty v diskusi na zasedání zastupitelstva obce Sluštice dne 22. června 2016.

Jménem všech podepsaných pod Peticí proti rušení veřejného pořádku a nočního klidu při technopárty, jménem Kulišina z.s. i jménem těch obyvatel níže vyjmenovaných obcí, kteří byli loňskou technopárty postiženi, Vás žádáme, aby obec Sluštice v budoucnu nepovolila ani neumožnila opakování technopárty, která se konala 17. – 20. června 2016 na katastrálním území obce Sluštice a Březí a jejíž konání je stále šetřeno správními orgány, tedy aby neumožnila opakování technopárty, ani jiné, obdobné akce, zejména akce hlukem nebo vibracemi překračující hranice katastru obce Sluštice (dále jako technopárty).

Dále, za druhé, Vás žádáme o zveřejnění informace, jestli a jaké aktivní kroky učinila nebo hodlá učinit obec Sluštice k tomu, aby zamezila opakování technopárty, zejména

 • zda upřesnila vyhlášku ve věci nočního klidu a jak bude postupovat při jejím porušení;
 • zda vyvolala jednání s Policií ČR o sladění vzájemného postupu;
 • zda kontaktovala svého občana pana Oldřicha Čecha, který poskytl organizátorům výše uvedené technopárty součinnost – protože dle usnesení Policie ČR ze dne 12. září 2016 (jako jediný) dal pořadatelům svolení technopárty pořádat – a to přesto, že byl pouze jedním ze spolumajitelů a to pouze pozemků, na kterých se technopárty konala jen z malé části;

dále zda p. Čecha vyzvala, aby jako majitel plnil své zákonné povinnosti a zejména, aby na pozemcích, které spoluvlastní, neumožňoval žádné aktivity, které by mohly narušovat dodržování nočního klidu nebo veřejného pořádku, a to i v okolních obcích;

a dále zda obec Sluštice písemně p. Čecha upozornila na související sankce a informovala ho o krocích, které proti němu podnikne, v případě, že by se situace opakovala.

 • zda pro občany své obce, ale zejména sousedních obcí připravila opatření nebo postup, který mohou využít v případě opakování rušení nočního klidu v obci Sluštice nebo nočního klidu v sousedních obcích, a to aktivitou akce konané v katastru obce Sluštice.

Současně Vás žádáme o podniknutí aktivních kroků ve věci zamezení opakování technopárty.

Obdrželi jsme usnesení Policie ČR ze dne 12. září 2016, ve kterém je konstatováno, že „starosta obce Sluštice technopárty nepovolil, přijal pouze písemné oznámení o konání akce“ (podpisem na dokumentu Povolení). Dále jsme obdrželi odpověď policejního prezidenta ze dne 11. ledna 2017, ve kterém je konstatováno, že „Policie ČR nekonala, protože akce byla povolená starostou obce Sluštice“. Je zřejmé, že starosta obce Sluštice podpisem na dokumentu Povolení přispěl významně ke stanovisku, které zaujal zakročující policista, resp. přítomný velitel při řešení technopárty.

Jsme informováni, že se na obec Sluštice v souvislosti technopárty obrátili jednotlivě mnozí obyvatelé okolních obcí (komentáře na webu obce Sluštice v době konání technopárty, ústní „interpelace“ v diskusi na zasedání zastupitelstva obce Sluštice dne 22. června 2016, písemné stížnosti některých obyvatel v období po konání technopárty). Máme k dispozici další vyjádření mnoha desítek obyvatel níže uvedených obcí, jak velmi negativně technopárty ovlivnila způsob jejich běžného života. Máme k dispozici informace z mnohých stížností a podání na Policii ČR (včetně inspekce Policie ČR a policejního prezidenta), na státním zastupitelství, u správních orgánů a další. Jsme informováni, že právní zástupce některých poškozených zahájil kroky v občanskoprávní žalobě v souvislosti s konáním technopárty.

Jsme rovněž informováni, že se na obec Sluštice v posledních měsících obrátily okolní obce (například Babice, Březí, Škvorec a Třebohostice, Tehov, město Říčany) ve věci zamezení opakovaného konání technopárty (jednu z takových žádostí viz přílohu). Mnohým obcím jsme poskytovali informace a ve věci zamezení opakování technopárty jsme s nimi spolupracovali. Jsme si rovněž vědomi, že některé z těchto obcí obdržely v nedávné době od starosty obce Sluštice namísto odpovědi jeho žádost „o zaslání podkladů, které potvrdí tvrzení ze žádosti, s tím, že v případě nezaslání podkladů se obec Sluštice touto žádostí nebude zabývat“. Dovolujeme si upozornit, že částečně jsou informace (např. některé informace ohledně technopárty uvedené v příloze) veřejně známy. Po dohodě s některými z výše uvedených obcí, deklarujeme tímto, že jsme schopni veškeré skutečnosti doložit – v takovém případě, nechť nám obec Sluštice zašle prostý výčet skutečností, které považuje za potřebné dokládat.

Současně, za třetí, tímto otevřeným dopisem žádáme obec Sluštice, aby všem obcím, které ji oslovily s žádostí o neopakování technopárty s tím, že se jim jedná o zamezení opakování dosahu technopárty (pořádané v katastru obce Sluštice) na území jejich vlastní obce, odpověděla na jejich žádost a sdělila jim své stanovisko v této věci.

Žádáme Vás o písemné vyjádření ke všem třem žádostem. Pro komunikaci použijte uvedenou datovou schránku.

S pozdravem.

Tereza Šimečková, tajemník

Kulišina z.s., Třebohostice – Škvorec

ID datové schránky: 9ykzb95, www.kulisina.cz, www.petice24.com/technoparty

Jan Švoma, Březí – Říčany

za petiční výbor Petice proti rušení veřejného pořádku a nočního klidu při technopárty

 

Příloha – příklad žádosti okolních obcí (konkrétně obce Babice)

http://babiceurican.cz/wp-content/uploads/2017/03/obec_slustice_dopis.pdf

Obec Sluštice – k rukám místostarosty p. Michala Devína

dne 15. června 2017

na vědomí

Policie ČR odd. Úvaly

Policie ČR odd. Říčany

MÚ Říčany, odbor právní, přestupky

MÚ Říčany, odbor životního prostředí

obce, jejichž obyvatelé nás kontaktovali kvůli technopárty nebo podepsali petici

 • obec Březí
 • obec Babice
 • městys Škvorec, obec Třebohostice
 • obec Doubek
 • obec Tehov
 • město Říčany, obce Pacov a Strašín
 • obec Zlatá
 • obec Hradešín
 • obce Mukařov, Žernovka a Srbín
 • obec Doubravčice
 • obec Masojedy
 • obec Vyžlovka
 • obec Světice
 • obec Louňovice
 • obec Klokočná
 • obec Svojetice
 • obec Ždánice
 • obec Krymlov
 • obec Všestary
 • obec Struhařov
 • obec Konojedy
 • obec Kostelec nad Černými lesy
 • obec Mnichovice
 • obec Nupaky

obyvatelé postižení hlukem a vibracemi z technopárty nebo občané, kteří podepsali petici

redakce

 • Náš region
 • Čtidoma
 • iDnes
 • TV Nova

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.